Pomiary GPS są jednym z głównych sposobów pozyskiwania danych o lokalizacji obiektów w terenie. Wyniki pomiarów można przenieść do komputera gdzie za pomocą specjalnego oprogramowania możliwe jest przetworzenie i prezentacja (np. na mapie).
Global Positioning System (w skrócie GPS) to amerykański wojskowy system nawigacji satelitarnej, który obejmuje swoim zasięgiem całą kulę ziemską. W jego skład wchodzą m.in. 24 satelity krążące na wysokości ok. 20 000 km nad Ziemią.
Najważniejsze pojęcia związane z posługiwaniem się odbiornikiem GPS to:
- rejestracja, czyli zapisywanie współrzędnych położenia konkretnego miejsca (punktu) w terenie,
- nawigacja, czyli odnajdywanie miejsca o określonych współrzędnych.
Rejestracja GPS – aby zarejestrować punkt należy użyć komendy MARK (zaznacz).
W trakcie wędrówki rejestruje się punkty kontrole nazywane waypoint'ami oraz ślady nazywane track'ami.
Nawigacja GPS – aby odnaleźć miejsce o określonych współrzędnych, stosuje się najczęściej komendę GO TO (idź do). Zdefiniowane w odbiorniku GPS trasy (routes) umożliwią nam dotarcie do miejsca przeznaczenia, prowadząc przez zaznaczone punkty kontrolne.
Aby wyświetlić opis zdjęcia, należy najechać na nie kursorem myszki. Wyświetli się wtedy tzw. tooltip z tytułem i informacją o autorze.
Aby powrócić na stronę startową portalu WKPN, należy kliknąć logo Wirtualnego Kampinoskiego Parku Narodowego w lewym górnym rogu ekranu.
Wystarczy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na mapie, aby ją powiększyć. Aby zmniejszyć mapę należy użyć prawego klawisza.
Aby wyświetlić zdjęcie lub panoramę 360˚ umieszczoną w tekście należy kliknąć link „zobacz”. Uwaga: zielone linki w opisach tras otwierają zdjęcia, a pomarańczowe panoramy
Aby wyświetlić opis punktu widocznego na mapie, wystarczy kliknąć jego etykietkę z numerem.
Aby wyświetlić na mapie punkt, którego opis czytamy, wystarczy kliknąć jego etykietę z numerem, znajdującą się obok jego nazwy.
Aby wyświetlić oficjalną stronę Kampinoskiego Parku Narodowego należy kliknąć jego logo znajdujące się w prawym górnym rogu strony.
Aby pobrać mapy tematyczne roślinności, typów siedliskowych lasu oraz gleb przygotowane dla każdej ścieżki należy uruchomić opis danej ścieżki, a następnie kliknąć myszą ikonę Do pobrania umieszczoną pod oknem ze zdjęciami.
Aby wyświetlić wyniki obserwacji stanu infrastruktury turystycznej i występowania gatunków obcych na mapie portalu, należy wypełnić internetowy formularz monitoringu, znajdujący się w zakładce PDA/GPS – obserwacje i monitoring.
Listę punktów obserwacyjnych oraz ich opisy wprowadzone do bazy portalu i zaprezentowane na mapie można wyświetlić po kliknięciu na ikonę Punkty obserwacyjne, znajdującej się pod oknem ze zdjęciami w zakładce PDA/GPS – obserwacje i monitoring.
Etykietą w kolorze zielonym zaznaczone są na mapie punkty obserwacji gatunków obcych, zarejestrowane w Kampinoskim Parku Narodowym, zaś etykietą w kolorze brązowym – zarejestrowane obiekty infrastruktury turystycznej.
Przez Kampinoski Park Narodowy przebiega 16 szlaków turystycznych o łącznej długości 350 km (w tym 200 km. szlaków rowerowych).
Pomiary GPS są jednym z głównych sposobów pozyskiwania danych o lokalizacji obiektów w terenie. Wyniki pomiarów można przenieść do komputera gdzie za pomocą specjalnego oprogramowania możliwe jest przetworzenie i prezentacja (np. na mapie).
Witamy w Wirtualnym Kampinoskim Parku Narodowym

Portal Wirtualny Kampinoski Park Narodowy powstał z myślą o młodzieży szkolnej, turystach i wszystkich miłośnikach Puszczy Kampinoskiej w celu ukazania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz upowszechnienia aktywnych form edukacji ekologicznej.

Sugerowaną przeglądarką internetową do oglądania treści portalu jest Mozzila Firefox .

Poznaj Puszczę wokół Zaborowa, Roztoki i Sierakowa!

Zapraszamy na wycieczkę (zobacz) po trzech wirtualnych ścieżkach edukacyjno-poznawczych:
  • Wokół Sierakowa,
  • Wokół Zaborowa,
  • Wokół Roztoki.

Ścieżki można wyświetlić klikając myszką na jedną z trzech ikon: R - Roztoka, S - Sieraków, Z - Zaborów. Ikony te znajdują się po lewej stronie okna tekstowego (zobacz).

Trasy ścieżek zostały wyznaczone w terenach o największym zróżnicowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej. Opis każdej z nich jest ilustrowany materiałami multimedialnymi - zdjęciami, panoramami, filmami oraz dźwiękami, jak również mapami przyrodniczymi. Materiały te wyświetlają po kliknięciu na odnośniki [zobacz] - linki w tekście lub po kliknięciu na jedną z ikon znajdujących się pod oknem ze zdjęciem (zobacz).

Przemierzając każdą trasę można zatrzymać się na wirtualnym przystanku edukacyjnym i zapoznać z informacjami o danym miejscu, obejrzeć film w letniej i wiosennej szacie roślinnej jak również wyświetlić zdjęcia wykonane w czterech kierunkach świata. Dodatkowo w galerii można obejrzeć zdjęcia, filmy oraz wirtualne przeloty 3D.

Pamiętajmy jednak, że nic nie zastąpi wycieczki w terenie! Na wycieczkę taką można zabrać specjalnie przygotowane mapy tematyczne, które każdy użytkownik portalu może pobrać i wydrukować lub wgrać do urządzeń mobilnych. Wspólnie z pracownikami Kampinoskiego Parku Narodowego przygotowaliśmy dla każdej z tras mapy gleb, roślinności oraz typów siedliskowych lasu.

Dodatkową trasą, przygotowaną z myślą o młodzieży szkolnej jest trasa GLOBE Games 2007, będąca wariantem ścieżki Wokół Sierakowa.
GLOBE Games (a więc Gry GLOBE) to coroczne spotkania młodzieży uczestniczącej w programie edukacyjnym GLOBE (więcej informacji o programie GLOBE).
W roku 2007 spotkanie odbyło się w Kampinoskim Parku Narodowym, gdzie przez trzy dni uczniowe brali udział w zajęciach terenowych, grach i zabawach przyrodniczych. Jedna z nich polegała na poznawaniu zasad interpretacji zdjęć satelitarnych oraz klasyfikacji form pokrycia terenu jak również na wykonywaniu pomiarów GPS.

Leśny monitoring - weź udział w obserwacjach i pomiarach!
Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w monitoringu infrastruktury turystycznej i różnorodności biologicznej (rejestracja występowania gatunków obcych) Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyniki obserwacji terenowych dokonanych za pomocą urządzeń GPS lub PDA można wprowadzić do bazy danych portalu (ikona PDA/GPS - obserwacje i monitoring), aby były dostępne dla innych użytkowników i pracowników Parku.

Obserwacje można prowadzić z za pomocą odbiorników GPS lub PDA (z GPS). Posiadacze urządzeń do nawigacji satelitarnej (odbiornik GPS lub komputer kieszonkowy PDA z modułem GPS) mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych zestawów danych do nawigacji, które można pobrać ze strony (ikona PDA/GPS - nawigacja i rejestracja). Dla początkujących przygotowaliśmy materiały pomocnicze - przewodnik korzystania z PDA/GPS.

Puszcza na mapie internetowej
Część mapowa portalu składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł bazuje na GoogleMaps i umożliwia wyświetlenie ścieżek i przystanków edukacyjnych oraz szlaków turystycznych na podkładzie zdjęć satelitarnych, mapy lub na kombinacji obu (powstałej z połączenia mapy i zdjęcia satelitarnego).
Użytkownik może przybliżać lub oddalać obraz, włączyć lub wyłączyć warstwy tematyczne: szlaki turystyczne na terenie KPN oraz punkty obserwacyjne, wprowadzone do bazy danych portalu przez turystów odwiedzających park z GPS’em lub urządzeniami PDA.
Kolorem zielonym są zaznaczone punkty obserwacji gatunków obcych w Parku, a kolorem brązowym - punkty monitoringu stanu infrastruktury turystycznej.

Drugi moduł uruchamia aplikację serwera map, która umożliwia wyświetlanie różnornodnych warstw tematycznych dla całego Parku oraz wybranych jego obszarów.
Użytkownik po zapoznaniu się z funkcjami poszczególnych ikon - narzędzi aplikacji może przeglądać, wyszukiwać, powiększać, pomniejszać mapy tematyczne, ortofotomapę przygotowane dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Niniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Za treść strony odpowiada Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficialnego stanowiska Unii Europejskiej.